Disclaimer & Privacy

Galerie Ilona Schmit besteedt veel aandacht en zorg aan de website www.ilonaschmit.com en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kan Galerie Ilona Schmit niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op (of via) de site verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal Galerie Ilona Schmit de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen met de beheerder van deze site. Galerie Ilona Schmit spant zich in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. Galerie Ilona Schmit kan echter niet garanderen dat de site volledig vrij van onderbreking is en niet door andere technische problemen wordt getroffen. Galerie Ilona Schmit kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site www.ilonaschmit.com en/of gerelateerde social media kanalen, of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van uw programma's of andere gegevens op het computersysteem, of van uw apparatuur of programma's.

Hyperlinks en verwijzingen

Op of via deze site wordt u met (hyper)links doorverwezen naar andere websites die door derden worden beheerd. Deze links zijn informatief en worden op betrouwbaarheid getest. De beheerder van de site kan door derden geplaatste links verwijderen indien ze niet aan deze vereisten voldoen (bv. links voor louter commerciële doeleinden). Galerie Ilona Schmit beschikt echter niet over een volledige controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. Galerie Ilona Schmit aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.

Intellectuele eigendomsrechten

Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, verspreid, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, downloading naar andere websites, databases of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Galerie Ilona Schmit, en desgevallend de auteur. Het is alleszins niet toegestaan informatie van deze site op enige wijze commercieel te gebruiken.

Van sommige informatie op deze site ligt het auteursrecht bij derden. Galerie Ilona Schmit heeft zijn uiterste best gedaan om de auteursrechten te regelen van alle op deze website gebruikte informatie, zoals teksten, afbeeldingen, geluids- en videofragmenten, en heeft toestemming gevraagd voor gebruik van dit materiaal voor de website. Eenieder die zich niettemin eigenaar weet van dergelijk materiaal op deze site zonder dat direct of indirect met hem of haar afspraken zijn gemaakt, verzoeken wij contact op te nemen met de beheerder van deze site, zodat het materiaal direct kan worden verwijderd of een passende regeling kan worden getroffen.

Website beheer

Deze website wordt beheerd door Galerie Ilona Schmit

 

Privacy (Europese Privacywetgeving AVG)

 1. Galerie Ilona Schmit, gevestigd aan de Dorpsstraat 23, 4474 AA Kattendijke, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 2. Kees Verweel is de Functionaris Gegevensbescherming van Galerie Ilona Schmit. Hij is te bereiken via contact@ilonaschmit.com
 3. Galerie Ilona Schmit verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. De persoonsgegevens die wij verwerken: Voor- en achternaam, adresgegevens, E-mailadres
 4. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@ilonaschmit.com, dan verwijderen wij deze informatie.
 5. Galerie Ilona Schmit verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: het eventueel afhandelen van uw betaling en om U te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 6. Galerie Ilona Schmit neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
 7. Galerie Ilona Schmit deelt uw persoonsgegevens niet met derden.
 8. Galerie Ilona Schmit gebruikt cookies en/of vergelijkbare technieken.
 9. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Galerie Ilona Schmit en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar contact@ilonaschmit.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Galerie Ilona Schmit wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 10. Galerie Ilona Schmit bewaart voor de eigen administratie gegevens verstrekt bij het sluiten van een overeenkomst in een beveiligde database, welke uitsluitend door de eigenaar van Galerie Ilona Schmit ingezien en gewijzigd kan worden. Galerie Ilona Schmit neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via contact@ilonaschmit.com
 11. Gegevens opgeslagen bij Galerie Ilona Schmit worden voor onbepaalde tijd bewaard.
 12. Na verzoek tot verwijderen van gegevens worden deze per direct en definitief verwijderd.

  Kattendijke, 10 mei 2019